نيو بن

اين محصول كه جايگزين مناسبي براي نمد و سمباده مي باشد تحولي عظيمي در صنعت پرداخت كاري به وجود آورده است اين محصول كه شكل ظاهري آن شباهت زيادي به نمد دارد
با اين تفاوت كه داخل نيو بن از تركيب واكس هاي پوليش ،پودر سمباده ،الياف،كنف و.. مي باشد كه همه مواد را در يك جا و با نام تجاري نيو بن كه ساخته متخصصان شركت
كاور پوليش گاما ميباشد را در بازار عرضه مي نمايد.